Drukuj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie prowadzi szereg prac utrzymaniowych na całym obszarze swojego działania. Wykonawca robót na Kanale Strumień – na terenie Zarządu Zlewni w Sandomierzu - rozpoczął prace na własną odpowiedzialność, nie dysponując wymaganymi zgodami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż w trakcie prac utrzymaniowych prowadzonych w korycie Kanału Strumień na terenie Zarządu Zlewni w Sandomierzu 26 listopada br. ucierpiały gatunki chronione – szczeżuja oraz koza. Dyrektor Zarządu Zlewni polecił natychmiastowe wstrzymanie prac. Dodatkowo, po zdarzeniu teren wizytowali kierownik Nadzoru Wodnego w Połańcu oraz przedstawiciel wykonawcy robót.

Należy zaznaczyć, iż wykonawca rozpoczął prace na własną odpowiedzialność, nie dysponując wymaganymi zgodami RDOŚ (zgłoszenie wynikające z ustawy o Ochronie Przyrody), jak również nie przekazał informacji do Nadzoru Wodnego w Połańcu, że rozpoczyna prace.

Prace na Kanale Strumień objęte są umową pn.: „Prace utrzymaniowe na ciekach oraz urządzeniach wodnych na terenie ZZ Sandomierz, NW Dąbrowa Tarnowska, NW Połaniec. Etap II” i dotyczą „Części 5 – Konserwacja Kanału Strumień w km 17+000-26+620”. Zakres prac obejmuje koszenie brzegów kanału oraz jego odmulenie, poprzez usunięcie namułów z dna kanału o miąższości 15 cm. Kanał Strumień znajduje się częściowo w obrębie obszaru Natura 2000.

W związku z zaistniałą sytuacją Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu bezzwłocznie skontaktował się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach w celu podjęcia kolejnych działań.  Ustalono termin wspólnej kontroli terenowej. Wizytacja rozpocznie się w godzinach przedpołudniowych 27 listopada br. w miejscu przecięcia Kanału Strumień przez drogę krajową nr 73, w miejscowości Słupia. W wizytacji uczestniczyć będzie przedstawiciel RDOŚ w Kielcach, ZZ w Sandomierzu, pracownicy NW w Połańcu oraz przedstawiciele Wykonawcy. Zakres prac utrzymaniowych został wczoraj, tj. 26 listopada zgłoszony do RDOŚ. Wykonawca robót również pozyskał nadzór przyrodniczy, którym objęte będą dalsze prace w Kanale Strumień, o ile decyzją RDOŚ w Kielcach będzie możliwość dalszego ich prowadzenia.

Z uwagi na zaistniałą sytuację, a jednocześnie dużą liczbę prac utrzymaniowych – wynikających z ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) -  Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nakazała bieżącą kontrolę wszystkich zawartych umów na prace utrzymaniowe pod kątem dochowania wymaganych prawem procedur, jak również wprowadzenie do nowych umów zapisów dot. obligatoryjnego Nadzoru Przyrodniczego, jeżeli prace prowadzone są na obszarach Natura 2000.

Wskazano także na prowadzenie stałego monitoringu umów pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody, w szczególności na obszarach chronionych oraz obligatoryjne wprowadzanie w umowach utrzymaniowych zapisów dot. konieczności uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń przed rozpoczęciem robót. Dodatkowo przypomniano, że do umów w zakresie prac utrzymaniowych należy stosować „dobre praktyki” opracowane przez Ministerstwo Środowiska: https://www.mos.gov.pl/fundusze-srodowiskowe/poiis/aktualnosci/szczegoly/news/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych/

Magdalena Gala

Rzecznik Prasowy RZGW w Krakowie