Ochrona przed powodzią i suszą to jedne z głównych zadań Gospodarstwa. Istotnym aspektem jest w tym przypadku budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Cztery takie inwestycje są prowadzone obecnie w południowo-zachodniej Polsce na powierzchni, która zamknie zlewnię na obszarze prawie 215 km². Wartość zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu to blisko 561 mln złotych.

1. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego - rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów.

Zbiornik zlokalizowany w obszarze gminy Międzylesie na górskim odcinku Nysy Kłodzkiej, w miejscowości Boboszów. Gmina Międzylesie to najbardziej wysunięta na południe gmina powiatu kłodzkiego i województwa dolnośląskiego. W Boboszowie znajduje się przejście graniczne z Czechami. Projektowany zbiornik położony jest na terenie częściowo zabudowanym (niewielka zabudowa mieszkalno-gospodarcza). Projektowany zbiornik zlokalizowany został w początkowym odcinku rzeki Nysa Kłodzka. Powstanie on poprzez przegrodzenie doliny zaporą ziemną zlokalizowaną w km 180+100 rzeki. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 18,03 km2, co stanowi 1,7% zlewni Nysy Kłodzkiej w przekroju Kłodzka. Koszt: 129,9 mln złotych. Termin zakończenia realizacji: 2022 r.2. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka - miejscowość Roztoki Bystrzyckie.

Zbiornik zlokalizowany w obszarze gminy Międzylesie na rzece Goworówce, w obrębie dwóch sołectw: część czaszy zbiornika wraz z zaporą położona będzie w sołectwie Roztoki, a pozostała, niewielka część czaszy w sołectwie Michałowice. Obydwa sołectwa położone są w północnej części gminy Międzylesie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Zaporę wraz z urządzeniami upustowymi planuje się wybudować w dolinie rzeki Goworówki, w jej ujściowym odcinku, w odległości około 150,0 m na wschód od skrajnej zabudowy wsi Roztoki. Oś korpusu zapory projektuje się w km 0+540 potoku Goworówki. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 34,55 km2, co stanowi 98,7% całkowitej zlewni Goworówki. Koszt: 182,4 mln złotych. Termin zakończenia realizacji: 2021 r.

Roboty w Roztokach

3. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego - rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów.


Zbiornik zlokalizowany w obszarze wiejskiej gminy Kłodzko, na górskiej rzece Bystrzyca Dusznicka, w miejscowości Szalejów Górny, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Niewielkie fragmenty wschodniej strony zapory i czaszy należą administracyjnie do Szalejowa Dolnego. Projektowany zbiornik położony jest na terenie niezabudowanym, który w przeważającej części użytkowany jest rolniczo. Zaporę zlokalizowano w km 8+910 rzeki Bystrzyca Dusznicka. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 128,6 km2, co stanowi 64% całkowitej zlewni Bystrzycy Dusznickiej. Koszt: 158,4 mln złotych. Termin zakończenia realizacji: 2021 r.

Prace przygotowawcze w Szalejowie

4. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna - miejscowość Krosnowice.

Zbiornik zlokalizowany zostanie na obszarze wiejskiej gminy Kłodzko na górskim potoku Duna Dolna, w miejscowości Krosnowice, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Projektowany zbiornik położony jest na terenie niezabudowanym, gdzie do potoku Duna Dolna dopływa potok Duna Górna. Projektowany zbiornik zlokalizowany został w ujściowym odcinku potoku górskiego Duna Dolna. Powstanie on poprzez przegrodzenie doliny zaporą ziemną zlokalizowaną w km 1+375 licząc od ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 33,60 km2, co stanowi 95 % całkowitej zlewni Duny Dolnej. Koszt: 90,2 mln złotych. Termin zakończenia realizacji: 2021 r.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej 

RZGW we Wrocławiu