W Supraślu koło Białegostoku w dniach 27 – 28 listopada 2018 r. dyskutowano na temat wód granicznych. Strona polska przedstawiła m.in. aktualny stan realizacji poszczególnych zadań zawartych w zatwierdzonym w Polsce harmonogramie prac, a strona litewska informację o podjętych działaniach i terminach realizacji zadań dotyczących aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczu Niemna na obszarze Litwy.

Stronę polską reprezentowała Małgorzata Bogucka-Szymalska - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a stronę litewską Aldona Margeriene z Agencji Ochrony Środowiska. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Wód Polskich - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Zarządu Zlewni w Augustowie oraz litewskiej Agencji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej. Podczas posiedzenia Kierownicy Grupy przedłożyli Komisji sprawozdanie z działalności w 2018 roku. 

Protokół z VII posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych podpisują Małgorzata Bogucka-Szymalska z MGMiŻŚ oraz Aldona Margeiene z Agencji Ochrony Środowiska na Litwie

Poruszono temat „Cieku bez nazwy” znajdującego się we wsi Burbiszki (powiat sejneński), gdyż przedstawiciele straży granicznej polskiej i litewskiej zgłosili problem jaki stanowią bobry, budujące tamy na cieku i tworzące rozległe rozlewiska. Nie można wówczas w terenie określić przebiegu linii granicy państwowej.

Uczestnicy wymienili się informacjami dotyczącymi m.in. jeziora Bałądź: polska część jeziora Bałądź znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk - Natura 2000 „Pojezierze Sejneńskie” (kod obszaru PLH200007) i stanowi jeden z przedmiotów ochrony tego obszaru, tj. siedlisko przyrodnicze o kodzie 3140 (twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea). Uzgodniono, iż zostanie rozważonae możliwości objęcia ochroną w ramach Natura 2000 również litewskiej części jeziora Bałądź, poprzez zwrócenie się z wnioskiem do właściwych instytucji Republiki Litewskiej.

W czasie posiedzenia przedstawiono wzajemnie wyniki badań granicznych wód powierzchniowych przeprowadzonych w 2017 r., tj. rzek: Szeszupa (Šešupė), Szelmentka (Šelmenta), Hołnianka (Alna) i Marycha (Mara) ze strony polskiej i ze strony litewskiej oraz dodatkowo rzeki Wigra ze strony polskiej. Kierownicy Grup Roboczych zaprezentowali  także projekt planu pracy  na 2019 rok.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

Rzecznik Prasowy RZGW w Białymstoku