Dzięki interwencji Wód Polskich na przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, policji udało się zatrzymać mężczyzn dokonujących nielegalnie procederu połowu ryb. W związku z pracami na progu stabilizującym i tymczasowym obniżeniem poziomu wody poniżej stopnia wodnego Włocławek, doszło do masowego procederu kłusownictwa. Zjawisko śnięcia ryb w powstałych kanałach spowodowane jest ingerencją kłusowników, polegającą na przekopywaniu naturalnych zastoisk. Wody w zbiorniku nie brakuje.

Pojawiające się w internecie zdjęcia śniętych ryb w przystani OSiR we Włocławku, jak również informacje o prowadzeniu prac na progu stabilizującym we Włocławku przez Wody Polskie z brakiem poszanowania środowiska są nieprawdziwe i mają na celu wywołać niepopartą faktami sensację oraz oczernić Wody Polskie.


Widok na przystań OSiR we Włocławku, w wodzie nie ma żadnych śniętych ryb

Nie ma możliwości, aby zagrożenie dla przyrody, w tym głównie ryb, pochodziło ze strony prowadzonej przez Wody Polskie procedury wstrzymania przepływu. Jedynym zagrożeniem jest czynnik ludzki – początkowe kopanie rowów odwadniających oraz w ostatnich dniach kłusownictwo w rejonie przystani OSiR we Włocławku. Proceder ma miejsce codziennie, pracownicy Wód Polskich każdego dnia monitorują teren i potwierdzają te przestępcze działania. Celowo utrzymywany jest kanałek odwadniający wzdłuż muru oporowego i wybierane są z niego ryby. Pojawiające się w internecie zdjęcia śniętych ryb rzekomo z tego miejsca, zostały zrobione prawdopodobnie jeszcze w październiku, tuż po tym, jak rozpoczęto nielegalne kopanie kanałów odwadniających z niecek, w których znajdowały się ryby. Ryby płynęły tymi kanałami wprost do reklamówek kłusowników. Wiele z nich padło ze względu na niedostateczną ilość wody w płytkich, utworzonych przez ludzi kanałach. Prąd wody samoistnie kształtuje dno w taki sposób, że wszelkie wypłycenia mają łagodne spadki. Daje to możliwość przemieszczania się ryb, przy wstrzymaniu przepływu w głębsze miejsca. Niestety ingerencja kłusowników, polegająca na przekopywaniu naturalnych zastoisk powoduje zjawisko śnięcia ryb w powstałych kanałach. Już 29 października pracownicy Wód Polskich byli świadkami osuszania zastoisk wody w przystani we Włocławku. Proceder kłusownictwa, do którego doszło w związku z tymczasowym obniżeniem poziomu wody poniżej stopnia wodnego, Wody Polskie zgłosiły na policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. 

Niestety działania kłusownicze obserwowane są przez pracowników Wód Polskich niemal codziennie. Wtorkowa (27 listopada), niemal dwugodzinna wspólna akcja Wód Polskich i Policji zakończyła się sukcesem, co zostało udokumentowane na zdjęciach. Policja rzeczna przyjechała błyskawicznie na wezwanie i na gorącym uczynku złapała kłusowników oraz ukarała mandatami.

                  Akt kłusownictwa w przystani OSiR we Włocławku. Policja z Ogniwa Prewencji na Wodzie we Włocławku wezwana na miejsce

19 listopada odbyła się kontrola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Skontrolowano m.in. przystań u ujścia rzeki Zgłowiączki, próg podpiętrzający podczas prowadzenia prac, rejon prawego brzegu Wisły poniżej progu i przepławkę dla ryb na SW Włocławek. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości przy prowadzonych przez Wody Polskie pracach. Zalecono kontynuowanie monitoringu przyrodniczego w zakresie ichtiologicznym, co Wody Polskie realizują od rozpoczęcia prac. Wody Polskie są w stałym kontakcie z RDOŚ w Bydgoszczy. Prace na progu przebiegają poza głównymi ciągami migracyjnymi ryb. Temperatura jest niska i spada. Hamuje to aktywność ryb, co jest zjawiskiem korzystnym w tej sytuacji. W okresie od 19 do 28 listopada przepławkę na Stopniu Wodnym we Włocławku pokonało zaledwie 11 ryb w górę i 12 w dół, co świadczy o znikomej aktywności migracyjnej ryb w obrębie stopnia, co jest czynnikiem korzystnym w aspekcie monitoringu przyrodniczego.

Pracownicy Wód Polskich zauważyli na powierzchni wody w przystani unoszący się film substancji ropopochodnej, prawdopodobnie ze stacjonujących w niej łódek. Sprawa zostanie zgłoszona do WIOŚ w celu przeprowadzenia analizy próbek wody.

Od 13 listopada trwają prace remontowe na progu stabilizującym dolne stanowisko Stopnia Wodnego Włocławek. Podczas corocznego, jesiennego przeglądu obiektu stwierdzono ubytki w konstrukcji progu położonego poniżej zapory głównej. Ze względu na zagrożenie, jakie potencjalnie stwarza kra lodowa, konieczne jest odpowiednio wcześniejsze wykonanie prac zabezpieczających. Działania interwencyjne mają przyczynić się do zagwarantowania bezawaryjnej pracy stopnia wodnego w okresie zimowym. Prace polegają na odtworzeniu korpusu progu narzutem kamiennym i zabudowaniu narzutu koszami gabionowymi. Próg jest ważnym elementem całego obiektu piętrzącego wodę, jest niezbędny do jego właściwego funkcjonowania przy postępującej erozji dolnego stanowiska. Wybudowano go w oczekiwaniu na powstanie zbiornika wodnego poniżej Włocławka. Brak drugiego stopnia wodnego sprawił, że próg, jak i Stopień Wodny Włocławek, są eksploatowane w warunkach odbiegających od tych, do jakich zostały zaprojektowane. Poziom wody na dolnym stanowisku nie został „wsparty” budową kolejnego stopnia.

List Wód Polskich do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Delegatura WIOŚ we Włocławku. Dotyczy śnięcia ryba na terenie  OSiR przy ulicy Piwnej we Włocławku.

Urszula Tomoń

Rzecznik Prasowy RZGW w Warszawie