3 grudnia Prezes Wód Polskich Przemysław Daca uczestniczył w odbiorze zmodernizowanego obwałowania rzeki Trześniówki w województwie podkarpackim. Zrealizowane przez Wody Polskie przedsięwzięcie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe na terenach miasta Tarnobrzega i gminy Gorzyce zamieszkałych przez ponad 1,6 tys. osób.

Konieczność realizacji projektu wynikała z faktu, że Trześniówka – prawostronny dopływ Wisły już wielokrotnie w trakcie powodzi powodowała zagrożenie dla życia i mienia ludzi oraz generowała wysokie straty powodziowe. Zrealizowane roboty o wartości ponad 10 mln zł polegały na rozbudowie 4 kilometrowego odcinka lewego wału Trześniówki i budowie nowej przepompowni. Podczas odbioru dokonano próbnego rozruchu przepompowni, natomiast w trakcie części konferencyjnej omówiono zrealizowane w roku bieżącym, oraz planowane do wykonania w najbliższych latach inwestycje przeciwpowodziowe na terenie powiatu tarnobrzeskiego.

W uroczystym odbiorze zadania uczestniczyli również: Wicewojewoda  Podkarpacki – Lucyna Podhalicz, przedstawiciele samorządu terytorialnego: Dariusz Bożek – Prezydent Tarnobrzega, Leszek Surdy – Wójt Gminy Gorzyce oraz  Dyrektor RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda.

Zakończona inwestycja jest kolejnym projektem zrealizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.

Krzysztof Gwizdak
Rzecznik prasowy
RZGW w Rzeszowie

Fot. Wody Polskie

Odsłonięcie tablicy informacyjnej

Nowa przepompownia