W Warszawie odbędą się dzisiaj warsztaty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat szeroko pojętego systemu finansowania gospodarki wodnej w Polsce. Przedstawiciele Wód Polskich wezmą w nich aktywny udział.

 „System finansowania gospodarki wodnej w Polsce – spotkanie dotyczące potrzeb i możliwości finansowania inwestycji z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony przeciwpowodziowej” – to nazwa warsztatów składających się z czterech sesji, które odbędą się w stolicy.

W poszczególnych sesjach udział wezmą przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, m.in. Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym oraz Joanna Archutowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Sesja pierwsza poświęcona będzie zaopatrzeniu ludności w wodę i gospodarce wodno-ściekowej -  potrzebach i możliwościach finansowania. Podczas niej Prezes Joanna Kopczyńska przedstawi referat pn. „Taryfy i nowy regulator”. Sesja druga poświęcona będzie ochronie przeciwpowodziowej – potrzebach i możliwościach finansowania. Dyrektor Joanna Archutowska opowie o „Potrzebach inwestycyjnych i mechanizmach finansowania, strategiczne inwestycje w zarządzaniu przeciwpowodziowym”. Trzecia sesja poświęcona będzie Ramowej Dyrektywie Wodnej. Dyrektor Przemysław Gruszecki będzie mówił o projektach służących utrzymaniu i poprawie dobrego stanu środowiskowego wód w Polsce, w tym programie azotanowym. Warsztaty zakończy czwarta sesja poświęcona finansowaniu gospodarki wodnej. Po każdej sesji odbędzie się dyskusja dotycząca prezentowanych zagadnień.

Oprócz MGMiŻŚ, Wód Polskich udział w konferencji wezmą również m.in. Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Gmin Wiejskich RP, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Związek Miast Polskich czy Bank Ochrony Środowiska.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 36 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960. Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu.

Wydział Komunikacji Społecznej