Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz rola Wód Polskich w procesie ustalania opłat za wodę i ścieki były tematami konferencji prasowej Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Tomasza Margielskiego.

Prezes Przemysław Daca podczas spotkania z dziennikarzami 11 grudnia poinformował o ustaleniach  Wód Polskich podczas weryfikacji wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy i miasta Otwock oraz gminy Karczew  złożonego przez OPWiK do RZGW Warszawa. Wody Polskie nie zgodziły się na proponowane przed OPWiK podwyżki stawek za wodę i ścieki. Stwierdziły, że przedsiębiorstwo prowadzi długoletnie inwestycje mimo braku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, znacznie podnosi koszty płac dla swoich pracowników, stosuje tzw. subsydiowanie skrośne pomiędzy prowadzonymi rodzajami działalności gospodarczej i gminami oraz wprowadziło niezgodnie z przepisami bez zatwierdzenia przez organ regulacyjny zawyżone opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od 21 stycznia tego roku.

„Od początku Otwock był bardzo problematyczny. Lokalne władze chciały mimo wszystko wprowadzić wyższe stawki za wodę i ścieki. Miasto z premedytacją odwoływało się od decyzji Wód Polskich, ale ostatecznie przegrało proces w sądzie administracyjnym. Pomimo kilkumiesięcznej walki medialnej i prawnej nie ugięliśmy się i udało się, by mieszkańcy nie ponosili odpowiedzialności za nieuzasadnione inwestycje poprzednich władz miasta” – powiedział prezes Przemysław Daca.

Wody Polskie zawiadomiły Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie o wykrytych nieprawidłowościach. Wszczęły też z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nieprzestrzegania obowiązku przedstawienia taryfy organowi regulacyjnemu na okres od 21.01.2018 r. do chwili obecnej na terenie miasta Otwock i gminy Karczew.

Prezydent Otwocka Jarosław Tomasz Margielski poinformował natomiast o wynikach audytu przeprowadzanego w OPWiK po powołaniu nowej rady nadzorczej spółki. Audyt potwierdził stwierdzone przez Wody Polskie nieprawidłowości. Wykazał też inne uchybienia z zakresu polityki kadrowo-płacowej i niegospodarności. Pracownikom OPWIK, szczególnie w okresie tuż przed wyborami samorządowymi, udzielano podwyżek i premii bez pisemnego uzasadnienia i w wysokości nieadekwatnej do obowiązków oraz sytuacji ekonomicznej spółki. „Dla około 135 pracowników, łącznie ze stażystami, w 2018 r. na nagrody wydano 3, 4 mln zł. W 2017 r. kwota ta wyniosłą 2,7 mln zł.” – powiedział Jarosław Margielski. Dodał, że nagrody uznaniowe wynosiły nawet 300 proc. wynagrodzenia brutto. OPWIK zlecało i opłacało szkolenia, w których nie uczestniczyli pracownicy wskazywani w opisach faktur. Przedsiębiorstwo zawarło kosztowne umowy na obsługę prawną, finansowało nieuzasadnione działania promocyjne. Prezydent poinformował też, że OPWIK zakupił licencję na logo na okres 5 lat za 60 tys. zł netto. Przedsiębiorstwo finansowało też kosztowną kampanię promocji marki, która nie była w żaden sposób uzasadniona, ponieważ OPWiK jest jedynym dostawcą usług wodociągowo-kanalizacyjnych na swoim terenie. Spółka kupowała m.in. drogi sprzęt komputerowy bez rozpoznania cenowego. „W spółce nie była prowadzona polityka rzeczowa. Nie wiadomo, gdzie są te drogie urządzenia, na które są faktury, np. drogie laptopy czy tablety” – powiedział prezydent Jarosław Margielski.

Prezydent Otwocka zaapelował do radnych samorządów gmin w całej Polsce o ścisłą kontrolę podległych gminom przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. "Przypadek Otwocka pokazuje, że w wod-kanach są wielkie rezerwy dla oszczędności finansowych. Skutkować to może niższymi cenami za wodę i ścieki, jakie będą ponosili mieszkańcy" - powiedział prezydent Jarosław Margielski. Raport NIK z czerwca 2018 r. wskazuje, że 30% gmin nie sprawuje żadnego nadzoru nad polityką wodnościekową, a w większości z nich brakuje odpowiednich komórek kontrolnych. "Uważam że jest to wielkie pole do działania dla radnych" - podkreślił prezydent Otwocka.

Kończąc konferencję prezes Przemysław Daca jeszcze raz podkreślił, że jednym z ważnych zadań Wód Polskich jest ochrona mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami stawek opłat za wodę i ścieki. Wskazał, że ustanowienie regulatora taryf za usługi wodociągowo-kanalizacyjne był konieczny z uwagi na brak odpowiedniego nadzoru nad tymi przedsiębiorstwami. "Dzięki odpowiedniemu i wnikliwemu nadzorowi nad przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi można obniżać koszty dla mieszkańców za wodę i odprowadzanie ścieków" - powiedział Prezes Wód Polskich.

Wydział Komunikacji Społecznej
fot. Wody Polskie

Na zdjęciu: Jarosław Tomasz Margielski - Prezydent Miasta Otwocka, Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich

Na zdjęciu: Jarosław Tomasz Margielski - Prezydent Miasta Otwocka, Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich, Joanna Kopczyńska - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym