Drukuj

Pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Lublinie przeprowadzili wczoraj (3 stycznia) kontrolę koryta rzeki Bystrzycy oraz wałów przeciwpowodziowych w zasięgu cofki piętrzenia wody przez Małą Elektrownię Wodną w Lublinie. Kontrola odbyła się z uwagi na zgłoszenia mieszkańców o podtopieniach piwnic na obszarze zlewni rzeki Bystrzyca, m.in. przy ul. Wapiennej. Piętrzenie wody przez MEW odbywa się zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, a wały przeciwpowodziowe są w dobrym stanie technicznym.

Podczas kontroli wykonano również lustrację jazu MEW oraz śluz wałowych zlokalizowanych bezpośrednio przy ul. Wapiennej w Lublinie. Nie stwierdzono piętrzenia wody powyżej rzędnej piętrzenia określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, tj. 170,00 m npm. Na terenie zawala nie zaobserwowano przesiąków przez wał przeciwpowodziowy rzeki Bystrzycy. Stwierdzono też, że woda w sposób grawitacyjny odpływa z terenów ul. Wapiennej przez urządzenia wodne i trafia do Bystrzycy. Przyczyną podtapiania posesji przy ul. Wapiennej są wody opadowe i roztopowe spływające od ul. Nadbystrzyckiej naturalnym spadkiem w kierunku rzeki.

W związku z pojawiającymi się informacjami o piętrzeniu wody ponad poziom określony w pozwoleniu wodnoprawnym informujemy, że podczas kontroli nie zaobserwowano śladów podpiętrzania wody na skarpach wałów przeciwpiowodziowych oraz elementach betonowych budowli ponad 170,00 m npm. Ponadto informujemy, że tego rodzaju podpiętrzenie jest technicznie niemożliwe, gdyż jaz ten posiada stały przelew wody uniemożliwiający podnoszenie lustra wody ponad dopuszczalny stan.

RZGW w Lublinie