Trwa realizacja projektu o dużym znaczeniu dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Celem inwestycji jest poprawa widoczności znaków nawigacyjnych. – Zwłaszcza w kontekście żeglugi nocnej, która ma zostać dopuszczona na obszarze węzła w wyniku spodziewanych w najbliższym czasie zmian w prawie miejscowym – mówi Tomasz Pietras, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt pn. "Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi" realizowany będzie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na obszarze Odrzańskiej Drogi Wodnej w Szczecińskim Węźle Wodnym. Projekt dofinansowany jest w ramach Działania 5.7. RPO WZ. Projekt jest komplementarny do projektów z zakresu modernizacji torów wodnych oraz doposażenia przeciwpowodziowego.

Pława - wypust w wersji polietylowej. Zdjęcia poglądowe oznakowania pływającego

Pława z różnymi znakami szczytowymi. Zdjęcia poglądowe oznakowania pływającego

- Cel główny projektu to poprawa bezpieczeństwa żeglugi na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego, co stanie się możliwe dzięki poprawie stanu technicznego i widoczności znaków nawigacyjnych, zwłaszcza w kontekście żeglugi nocnej, która ma zostać dopuszczona na obszarze węzła w wyniku spodziewanych w najbliższym czasie zmian w prawie miejscowym – mówi Tomasz Pietras, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Według dyrektora Pietrasa projekt przyczyni się do poprawy warunków korzystania z  wodnego transportu towarów, szczególnie z obszarów przemysłowych oraz przewozu osób, w tym również ruchu turystycznego. Przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności transportu wodnego w stosunku do transportu drogowego i kolejowego, m.in. poprzez zwiększenie dostępności do portów regionu i poprawę warunków nawigacyjnych na odcinkach uznawanych za trudne dla żeglugi.

Modernizacja oznakowania nawigacyjnego wynika z szeregu dokumentów strategicznych dla sektora transportu krajowego i regionalnego. - Projekt został ujęty w Planie Inwestycji Transportowych dla województwa zachodniopomorskiego. Jest również zgodny z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Zakupione zostaną solarne lampy nawigacyjne, oznakowanie pływające czy zestawy niezbędne do odpowiedniego podświetlenia znaków nawigacyjnych – dodaje Stefan Iwicki, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej.

Stojaki ma pławy

Wnioskodawcą projektu jest PGW WP RZGW Szczecin, który pozostanie operatorem inwestycji po zakończeniu realizacji projektu. Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2020 roku. i obejmuje realizację 6 Zadań:

Zadanie 1. Prace przygotowawcze - sporządzenie studium wykonalności projektu;

Zadanie 2. Zakup oznakowania pływającego i stojaków do jego magazynowania;

Zadanie 3. Zakup solarnych lamp nawigacyjnych;

Zadanie 4. Zakup zestawów solarnych podświetlenia tablic znaków nawigacyjnych;

Zadanie 5. Zakup środka transportu wewnątrzzakładowego;

Zadanie 6. Promocja projektu.

Koszt całkowity projektu to 870 tysięcy złotych.

 

Michał Kaczmarek

Rzecznik prasowy RZGW w Szczecinie