Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Wody Polskie zorganizowało 22 - 23 stycznia br. spotkanie warsztatowe o roli konsultacji społecznych w zarządzaniu wodami z przedstawicielami czerech krajów UE.

Wody Polskie czynnie reprezentowali Joanna Kopczyńska Wiceprezes ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, Przemysław Gruszecki Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym oraz Katarzyna Baczewska Główny Specjalista.

Goście z Niemiec, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier brali aktywny udział w części prezentacji dobrych praktyk oraz dyskusji zakończonej wspólnymi wnioskami.  Posłużą one do usprawnienia procesu konsultacji społecznych zgodnego z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej i ustawy Prawo wodne.

Obecnie w Polsce prowadzone są prace zmierzające do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami (PGW, 3 cykl planistyczny, 2016-2021). Wody Polskie przedstawiły wnioski z poprzedniego cyklu planistycznego. aPGW konsultowane były w naszym kraju po raz drugi, natomiast po raz pierwszy szerokie kręgi społeczne mogły uczestniczyć w przygotowaniu strategicznych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Zarówno aPGW, jak i PZRP zgodnie z ustawą Prawo wodne podlegają przeglądowi co 6 lat.

Jak wskazała Wiceprezes Joanna Kopczyńska, w krajach UE duże znaczenia przywiązuje się do aktywnego udziału społeczeństwa w procesie planistycznym. Dlatego też wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki wodnej pomiędzy krajami sąsiadującymi pod względem zlewniowym rzek, nabiera dużego znaczenia.

Dotychczasowe doświadczenia uczestników warsztatów wyglądają podobnie zarówno co do doboru narzędzi jak i grup docelowych konsultacji. Najtrudniejszy dla wszystkich pozostaje wybór właściwego języka dotarcia do potencjalnych interesariuszy. Polska pod względem liczby prowadzonych tego typu działań i ich zasięgu wypada bardzo dobrze na tle pozostałych krajów. Dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów cieszył się film edukacyjny „Bądźmy odpowiedzialni” https://www.youtube.com/watch?v=JEyegvhq0RA . Szczegółowe informacje na temat przebiegu konsultacji w naszym kraju znajdują się na stronach: www.apgw.gov.pl i www.powodz.gov.pl.

Sylwia Popławska

Wydział Komunikacji KZGW

 

Uczestnicy warsztatów. W centrum Joanna Kopczyńska Wiceprezes ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym