Zarząd Portu Gdańsk S.A. uruchomił witrynę internetową poświęconą projektowi dokumentu pn.: „Studium wykonalności kompleksowego zagospodarowania rzeki Wisły”.

Strona www.programwisla.pl zawiera bieżące informacje o przebiegu prac nad programem. W dokumencie znajdą się analizy, które pozwolą zweryfikować m.in. kryteria techniczne, środowiskowe i finansowe. Pozwolą także  oszacować nakłady, niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego oraz określić harmonogram wydatków i potencjalnych źródeł finansowania. Przeanalizowane zostaną również alternatywne warianty realizacji programu, a także ekologiczne aspekty zakresu przewidywanych robót hydrotechnicznych. Ważne są uwarunkowania, jakie nakłada na inwestorów prawodawstwo krajowe oraz wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska, m.in. Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa, co pozwoli na całościową ocenę planowanego zamierzenia.

Celem projektu Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg) jest przywrócenie efektywnej żeglugi, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwdziałaniu skutkom suszy dla zapewnienia lepszych warunków dla rozwoju rolnictwa oraz  turystyki wodnej. Docelowym odbiorcą gotowej dokumentacji jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zapraszamy na stronę projektu: www.programwisla.pl

Wydział Komunikacji Społecznej KZGW

Model stopnia wodnego Siarzewo, wykonany na potrzeby przeprowadzenia analizy przystosowania rzeki Wisły do kaskady dużej i małej, na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej