Przypominamy władzom samorządowym, że najpóźniej do 28 lutego tego roku mogą przekazać do zaopiniowania Wodom Polskim projekty uchwał z wykazami kąpielisk na terenie gminy, lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.

Zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) wójt, burmistrz, lub prezydent miasta przekazuje każdego roku, najpóźniej do 28 lutego, do zaopiniowania m.in. Wodom Polskim projekt uchwały, do którego dołączyć należy wnioski organizatorów kąpielisk. Wody Polskie wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały w terminie 14 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

Zgodnie z Prawem wodnym poprzez kąpielisko rozumie się wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

Kąpieliskiem nie jest w rozumieniu w/w ustawy: pływalnia, basen pływacki, lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu, lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.