Prezes Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na briefing prasowy nt. ostatniego zrzutu wody z zapory we Włocławku. Briefing odbędzie się jutro (poniedziałek) o godz. 11.30 w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, w sali 702 na VII piętrze. 

26 maja zostanie przeprowadzony zrzut wody na zaporze we Włocławku, w wyniku którego poziom wody w Wiśle poniżej zapory podniesie się o maksymalnie 90 cm.

Prezes Przemysław Daca zaprosił Przewodniczących wszystkich central związkowych działających w PGW Wody Polskie do udziału w prezentacji wyników audytu organizacyjnego.  Audyt prowadzony przez niezależną instytucję zewnętrzną dotyczy oceny struktury organizacyjnej oraz analizy płac w poszczególnych grupach zawodowych Gospodarstwa. Prezentacja jest punktem wyjścia do kolejnej tury negocjacji ze stroną związkową regulaminów wynagradzania, pracy i funduszu świadczeń socjalnych.

13-15 czerwca w Szczecinie odbędą się Światowe Dni Morza. To międzynarodowe wydarzenie zgromadzi ponad 800 gości z kraju i zagranicy, w tym Sekretarza Generalnego i przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Morskiej, oficjalnych delegacji rządowych oraz ministrów ds. morskich z państw całego świata, jak również przedstawicieli międzynarodowego biznesu i środowiska akademickiego oraz ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką morską.

Dementujemy  nieprawdziwe informacje o niewydaniu przez PGW Wody Polskie decyzji administracyjnej dot. budowy tymczasowego mostu pontonowego na Dunajcu w Nowym Sączu.  Informujemy, że wniosek o uzgodnienie koniecznych warunków technicznych złożony przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu wpłynął do RZGW Kraków w dniu 21 maja 2018 r. Pismo to zostało przekazane do Zarządu Zlewni, jednostki PGW w Nowym Sączu celem rozpoznania sprawy w terenie. Organy PGW mają zwyczajowo 30 dni na rozpatrzenie podobnych spraw. Jednak pierwsze ekspertyzy już wpłynęły do RZGW i są analizowane. Warunki techniczne mają być opracowane do końca maja br.

Prezes Wód Polskich spotkał się w poniedziałek (21 maja) w Częstochowie z Delegatami Walnego Zebrania Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”. Celem spotkania było omówienie i wyjaśnienie bieżących problemów pracowników Wód Polskich.

W związku z podejrzeniem nieprawidłowości, Prezes Wód Polskich zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o kontrolę realizacji projektu budowy wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Prezes Przemysław Daca przekazał tę informację podczas wizyty nad Jeziorem Jamno, gdzie spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz i dziennikarzami.

Wczoraj popołudniu - 17 maja - Dyrektor RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie Aleksandra Bodnar wzięła udział w, przeprowadzonej przez Wiceministra Środowiska Sławomira Mazurka, wizytacji przepompowni ścieków w Gdańsku, która we wtorek uległa awarii.

Już po raz dziesiąty przedszkolaki, uczniowie szkoły, absolwenci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków oraz mieszkańcy Miłocina w ramach inicjatywy obywatelskiej posprzątali brzegi i okolice przepływającej przez ich miejscowość rzeki Ciemięgi. Akcję wsparło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, przekazując uczestnikom rękawice oraz worki na śmieci.

Prezes Wód Polskich zaprasza przedstawicieli mediów na briefing prasowy, który odbędzie się dzisiaj (18 maja) o godz. 10.00 w pobliżu wrót sztormowych nad jeziorem Jamno. Przemysław Daca przekaże kolejne informacje o sposobie rozwiązania przez nowo powstałe Wody Polskie problemu obniżającego się poziomu wody w jeziorze.