W Gdańskiej przepompowni ścieków Ołowianka wystąpiła poważna awaria. Do Motławy, w wyniku awaryjnego zrzutu, trafiają ścieki komunalne. Przepompownia zbiera ścieki z tzw. dolnego tarasu Gdańska i Sopotu. Władze miasta wydały prewencyjny zakaz korzystania z gdańskich kąpielisk, ponieważ północny wiatr nie pozwala odpłynąć ściekom na pełne morze.

W najbliższym czasie zostanie zwołana narada techniczna hydrologów i inżynierów, którzy sprawdzą, jak rozwiązać problem obniżającego się poziomu wody w jeziorze Jamno - zdecydowano po wizycie kontrolnej w regionalnych jednostkach Wód Polskich w Szczecinie i Koszalinie. Rozważane jest m.in. wybudowanie progu spiętrzającego z bystrzem od strony jeziora.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w miniony piątek 11 maja udostępnił plac budowy największej w kraju inwestycji hydrotechnicznej. Obiekt został zaprezentowany środowisku akademickiemu i studentom kierunków związanych z gospodarką wodną.

Na obszarze województwa lubelskiego nie występuje zagrożenie powodziowe, a stan wałów i magazynów przeciwpowodziowych jest dobry. Potwierdzili to Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, którzy wczoraj (10 maja) wizytowali ostatnie odcinki odbudowanych i zmodernizowanych wałów w Dolinie Świeciechowskiej.

Stawki za wodę i ścieki ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. To one decydują o cenie, jaką mieszkańcy zapłacą za wodę. Wody Polskie pełnią jedynie rolę regulatora tych cen. Sprawdzają, czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Dostarczenie wody mieszkańcom to nadal zadanie własne gmin.

Informujemy, że według danych przekazanych przez wszystkich Dyrektorów poszczególnych RZGW, do dnia 27 kwietnia włącznie:

  1. Złożono 2547 wniosków taryfowych – liczba ta została ponownie zweryfikowana w stosunku do poprzednio publikowanych danych o wnioski, które wpłynęły w kwietniu, a także wnioski złożone podwójnie (przesłane zarówno przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz wójtów);

Drugie otwarte szkolenie z zakresu działania Wód Polskich i opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami odbędzie się 17 maja (czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wody Polskie zapraszają na to spotkanie wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, samorządowców i działaczy lokalnych. Pierwsze spotkanie, które odbyło się 26 kwietnia w Giżycku, cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ukończyło przebudowę wiślanego wału przeciwpowodziowego na odcinku Sartowice – Nowe. Wały te chronią tereny zamieszkałe przez 4 tys. mieszkańców.

Prezes Przemysław Daca uczestniczył w Opolu w Konwencie Marszałków Województw RP. Podczas spotkania Prezes Wód Polskich podsumował pierwsze miesiące funkcjonowania Gospodarstwa. Prezes położył nacisk na dobrą organizację pracy 392 jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie na terenie całego kraju. Podkreślił, że granice działalności poszczególnych ogniw Wód Polskich odpowiadają mapie hydrograficznej Polski i nie odpowiadają podziałowi administracyjnemu. Dlatego, dla ułatwienia kontaktu z klientami, każde biuro terenowe Wód Polskich udziela informacji i przyjmuje wnioski.

Informujemy, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zgodnie ze stanem na dzień 13 kwietnia 2018 r. w całym kraju pracuje 5586 pracowników. Wszystkie osoby, które 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy Prawo wodne zostali pracownikami PGW Wody Polskie są zatrudniani na warunkach obowiązujących zgodnie z paragrafem 23’ Kodeksu pracy. Pracowników tych obowiązują dotychczasowe warunki zatrudnienia lub nowe warunki zatrudnienia, jeżeli zawarli porozumienia zmieniające. Natomiast nowe osoby podejmujące pracę w Wodach Polskich zatrudniane są na ogólnych zasadach Kodeksu pracy. Tym samym wszyscy pracownicy Wód Polskich mają uregulowane stosunki pracy.