W Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie uregulowania przez marszałków województw i starostów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

Na Odrze, Regalicy, Jeziorze Dąbie i dopływach pracują lodołamacze PGW Wody Polskie.  Akcja lodołamania prowadzona przez RZGW Szczecin nie jest czymś standardowym w marcu, bo zwykle w tym czasie przygotowywaliśmy się na powitanie wiosny. Tym razem, zanim zrobi się ciepło, musi zostać pokruszony lód, a grubość jego pokrywy na szczecińskich akwenach robi wrażenie.

2 marca w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał (22 lutego) Joannę Kopczyńską na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Rozpoczęły się prace powołanego przez prezesa Przemysława Dacę Zespołu ds. dialogu i współpracy z organizacjami związkowymi w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. W zespole pracują przedstawiciele pracodawcy i działających w Wodach Polskich związków zawodowych.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do marszałków województw z prośbą o uregulowanie sprawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

Trwa dialog zarządu Wód Polskich ze związkami zawodowymi. W czwartek (15 lutego) odbyło się kolejne z serii spotkań ze związkowcami, podczas których rozwiązywane są problemy pracownicze w Wodach Polskich.

Śluza Malczyce będzie gotowa do 30 maja. Wykonawca potwierdził ten termin na spotkaniu z armatorami.

W siedzibie Wód Polskich w Warszawie odbyło się (9 lutego) spotkanie związane z aktualną sytuacją hydrologiczną kraju, a także z funkcjonowaniem centrów operacyjnych ochrony przeciwpowodziowej oraz zarządzaniem kryzysowym na poziomie krajowym i regionalnym. Organizatorem spotkania był Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.