„Rozwijamy żeglugę w Krakowie” to temat konferencji zorganizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 29 września br. w Krakowie. Chodzi o zagospodarowanie, w bliskiej perspektywie czasowej, odcinka górnej Wisły między Krakowem a Oświęcimiem. Takie są oczekiwania mieszkańców, turystów i samorządów. O projektach i inwestycjach mówił Prezes Wód Polskich.

Udostępniamy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny kompendium "Woda przeznaczona do spożycia". Zachęcamy do pobrania bezpłatnego materiału klikając w link zamieszczony pod tą informacją. Publikacja dotyczy bezpieczeństwa zdrowotnego wody w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Kompendium jest w głównej mierze dedykowane dostawcom wody przeznaczonej do spożycia, ale informacje w nim zawarte mogą okazać się przydatne również dla odbiorców tych usług. 

Pobierz kompendium "Woda przeznaczona do spożycia".

20 września 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z. 2018 r. poz. 1722), zwanej dalej ustawą o zmianie ustawy – Prawo wodne. Przedmiotowa regulacja wprowadziła nowe zasady zwrotu gminom utraconych korzyści z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Dodatkowe 48 km obwałowań przeciwpowodziowych Wisły i Sanu będzie chroniło przed powodzią mieszkańców m.in. Tarnobrzega i Stalowej Woli. O realizowanych przez Wody Polskie inwestycjach mówił w tych miastach prezes Przemysław Daca w niedzielę 30 września. Wody Polskie zorganizowały spotkanie dla mieszkańców połączone z piknikiem rodzinnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

  • Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb,
  • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Przebudowa polderu Żelazna, długo wyczekiwana przez mieszkańców Opola inwestycja dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego już niebawem wejdzie w fazę realizacji. 24 września dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich w Gliwicach, Łukasz Lange spotkał się z członkiem zarządu województwa opolskiego Antonim Konopką w sprawie przekazania Wodom Polskim dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.

Na rzece Pannie uruchomiono nowy jaz piętrzacy. Celem jego budowy była ochrona przed skutkami suszy oraz zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej regionu kujawsko-pomorskiego. Nowy jaz pozwoli na retencjonowanie wody w Jeziorze Mogileńskim i poprawi stan morfologiczny rzeki poprzez zastosowanie przepławki umożliwiającej migrację organizmów żywych.

Pierwsze dwa wyroki sądu administracyjnego w sprawie sprzeciwu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego od decyzji taryfowej są korzystne dla Wód Polskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił dwa sprzeciwy Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. od decyzji Prezesa Wód Polskich – organu drugiej instancji w procesie zatwierdzania przez Wody Polskie taryf – w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzje dotyczyły taryf za wodę i ścieki dla miasta Otwocka i gminy Karczew.

Ponad 500 uczestników, wystawców i gości, 6 paneli dyskusyjnych, kluczowe tematy dla żeglugi, rozwoju śródlądowych dróg wodnych, dwa dni owocnych obrad – tak w skrócie wyglądał I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu, którego partnerem merytorycznym było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W Opolu trwa I Kongres Żeglugi Śródlądowej. Zorganizowane przez Opolski Urząd Wojewódzki wydarzenie jest okazją do dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału dla gospodarczego rozwoju kraju. Wody Polskie są patronem Kongresu, a przedstawiciele Gospodarstwa uczestniczą w konferencjach w ramach tego wydarzenia.