W związku z koniecznością wypełnienia przez Rady Gmin obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) dotyczącego przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uprzejmie prosimy o przekazywanie przedmiotowych dokumentów do właściwych terytorialnie dla Państwa gmin dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Na zaproszenie Przemysława Dacy, Prezesa PGW Wody Polskie do Warszawy przybyli przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w Gospodarstwie. Głównym punktem spotkania 5 czerwca była prezentacja wyników audytu obejmującego analizę obecnej sytuacji organizacyjnej, przeprowadzonego przez zewnętrzną ekspercką instytucję doradczo-audytową.

– Udało się sfinalizować inwestycję, której nikt nie był w stanie dokończyć przez ponad 20 lat – mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas otwarcia śluzy na stopniu wodnym w Malczycach. – Ta inwestycja znacząco poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe w tym regionie – podkreślał z kolei wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski.

W związki z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy tymczasowej przeprawy mostowej na Dunajcu w Nowym Sączu informujemy, że dyrektor Wód Polskich RZGW w Krakowie, Małgorzata Sikora przekazała Miejskiemu Zarządowi Dróg warunki techniczne, jakie musi spełniać projekt wykonawczy. Pozwoli to na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej uwzględniającej specyfikę rzeki górskiej i zabezpieczenie przed powodzią.

Pracownicy Wód Polskich uczestniczą w akcji usuwania kropelkowego wycieku oleju napędowego na dnie rzeki Wisły z rurociągu PERN w Płocku. Sytuacja jest pod kontrolą, a zagrożenie ekologiczne nie występuje.

Wody Polskie przekazały Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu warunki techniczne, jakie musi spełniać projekt budowy tymczasowego mostu na rzece Dunajec. Informacje w tej sprawie przedstawiły dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie Małgorzata Sikora oraz dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nowym Sączu Katarzyna Pierzga podczas spotkania z dziennikarzami w pobliżu miejsca, gdzie ma powstać tymczasowy most.

Strategia rozwoju Gospodarstwa, wyniki audytu organizacyjnego oraz zmiany w regulaminie organizacyjnym Wód Polskich – to niektóre z tematów dwudniowej narady dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych PGWWP, która zakończyła się wczoraj (29 maja 2018 r.).

W związku z utrzymującym się niskim poziomem wody w Jeziorze Jamno oraz z uwagi na tendencję spadkową stanów wody, dzisiaj (wtorek 29 maja) Nadzór Wodny w Koszalinie – jednostka organizacyjna Wód Polskich – przystąpił do prac umożliwiających podniesienie poziomu wody w jeziorze.

Na spotkaniu z mediami przedstawiciele Wód Polskich odnieśli się do ostatnich doniesień o zrzucie wody na stopniu wodnym we Włocławku w sobotę 26 maja 2018 r.

Prezes Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na briefing prasowy nt. ostatniego zrzutu wody z zapory we Włocławku. Briefing odbędzie się jutro (poniedziałek) o godz. 11.30 w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, w sali 702 na VII piętrze.