3 kwietnia 2007 r. po raz pierwszy odbyło się spotkanie Krajowego Forum Wodnego, które ma stać się płaszczyzną wymiany poglądów między decydentami, przedstawicielami różnych grup zawodowych i organizacji społecznych, mających wpływ na planowanie w gospodarce wodnej. Prezes KZGW pan Mariusz Gajda otwierając spotkanie podkreślił ogromną rolę, jaką ma do odegrania KFW.

W traktacie akcesyjnym Polska zobowiązała się do wdrożenia działań mających na celu osiągnięcie do roku 2015 dobrego stanu wszystkich wód i środowiska wodnego. Aby zrealizować ten cel zobligowani jesteśmy do opracowania planu gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza w granicach Polski, który stanowić będzie podstawę podejmowania decyzji mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów. W planach zawarte będą zestawienia niezbędnych działań, których realizacja zapewni osiągnięcie dobrego stanu wód.

Krajowe Forum Wodne (KFW) ma stanowić wsparcie dla procesu planowania. Podstawowym celem KFW jest demokratyzacja procesu podejmowania decyzji dotyczących zarządzania zasobami wodnymi. Udział przedstawicieli poszczególnych grup społecznych ma na celu uzyskanie społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami w Polsce, w oparciu o możliwie najszersze współdziałanie zainteresowanych stron i wypracowany w wyniku dialogu kompromis społeczny. Forum ma stanowić platformę wymiany doświadczeń i poglądów różnych środowisk na kluczowe tematy związane z zarządzaniem zasobami wodnymi. Miejscem rozwiązywania kwestii spornych w gospodarowaniu wodami, proponowania przez różne grupy interesu rozwiązań prawnych obejmujących strategie, polityki, instrumenty finansowe oraz kwestie organizacyjne w gospodarce wodnej. Poprzez udział w Krajowym Forum Wodnym uczestnicy będą mieli zatem wpływ na strategiczne rozwiązania w gospodarce wodnej, a tym samym wpływ na przyszły stan środowiska wodnego. Powołanie KFW tworzenie planu gospodarowania wodami pozwoli uczynić bardziej jasnym i przejrzystym.

W I KFW udział wzięli przedstawiciele władz odpowiedzialnych za planowanie w gospodarce wodnej, użytkowników wód oraz stron zaangażowanych w ochronę wód i środowiska wodnego. Wśród uczestników znaleźli się:

 1. Decydenci:
  1. Przedstawiciele ministerstw i innych instytucji centralnych
  2. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
 2. Przedstawiciele grup zawodowych:
  1. Publiczne i prywatne podmioty gospodarcze
  2. Stowarzyszenia i związki zawodowe różnych sektorów gospodarki
  3. Jednostki naukowo - badawcze
 3. 3.Organizacje społeczne, ekologiczne, społeczne

Pliki do pobrania:

Zmiany instytucjonalne w gospodarce wodnej w Polsce [3,9 MB]

Rola Krajowego Forum Wodnego [1,5 MB]

Gospodarowanie wodami w Polsce [1,6 MB]

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jako główny instrument zarządzania zasobami (...) [2,7 MB]

Stan zaawansowania prac nad opracowaniem planów gospodarowania wodami [3,0 MB]

Udział społeczeństwa w kontekście procesu planowania gospodarowania wodami [1,3 MB]


Przydatne linki:

Zapis dyskusji Forum Wodnego