W dniach 16-17 kwietnia 2007 r. odbyło się w Warszawie II Krajowe Forum Wodne, mające na celu dokonanie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy. Spotkanie stanowiło kontynuację otwartego dialogu zapoczątkowanego na przełomie 2006/2007 roku pierwszą turą konsultacji społecznych. Prezes KZGW Pan Andrzej Sadurski, otwierając obrady, podkreślił ogromną rolę tego miejsca swobodnej wymiany doświadczeń i poglądów dla planowania w gospodarce wodnej.

Pierwszego dnia podsumowano efekt prac wykonanych od poprzedniego zjazdu (prezentacje Pani Adriany Dembowskiej, Z-ca Dyrektora Planowania i Zasobów Wodnych KZGW oraz Pan Andrzeja Kraszewskiego, Polityka Warszawska). Następnie Pan Andrzej Mizgajski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dokonał przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy w Polsce. Przy okazji prezentowanego materiału podkreślił potrzebę edukacji społecznej, również wśród decydentów, uzmysłowienia wszystkim roli tej części ochrony środowiska, jakim jest gospodarowanie wodami.

Po prezentacjach głos zabrali przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych i organizacji społecznych, m.in.: prof. dr hab. Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii; Przemysław Nawrocki, WWF; Mirosław Czarny, Centrum Turystyki Wodnej PTTK; Andrzej Nawrocki, Burmistrz Nieszawy; Witold Łożewski, Związek Polskich Armatorów Śródlądowych w Szczecinie.

Dyskusja plenarna potwierdziła, że w obliczu zmniejszania się zasobów wód rywalizacja konkurujących ze sobą grup jest nieunikniona. Pewną nadzieję budzi jednak zgodne podkreślanie konieczności współpracy pomiędzy zainteresowanymi, tak by powstały w wyniku „demokracji środowiskowej" podział był akceptowany przez wszystkich.

Bardziej szczegółowe omówienie poszczególnych problemów stało się możliwe dzięki podzieleniu wszystkich obecnych na cztery podgrupy dyskusyjne. Omawianie postawionych problemów miało trwać do godziny 17.15., w rzeczywistości znacznie się jednak przeciągnęło, co potwierdziło jedynie potrzebę istnienia takiego miejsca swobodnej wymiany poglądów.

Drugi dzień rozpoczęło omówienie wyników prac w poszczególnych grupach. Przeplatało się ono z dyskusją, w której uczestniczyli m.in.: Pan Jerzy Hopper, Wiceprezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych, Pan Jan Pyś, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Wrocław; Pan Wacław Kowalski. Stowarzyszenie dorzecza Wisły "Wisła"; kpt. Przemysław Mączkowski; Pan Marek Nawalany, Politechnika Warszawska. Wskazywano zarówno na problemy poszczególnych sektorów, jak i bliską wszystkim kwestię niedofinansowania gospodarki wodnej. Podkreślano, iż przy większości inwestycji należy uwzględniać wielofunkcyjność rzek; a ich renaturalizacja musi opierać się na wiarygodnych prognozach skutków przyrodniczych.

Prostych odpowiedzi na stawiane podczas dyskusji pytania nie ma, nie będzie też łatwe pogodzenie sprzecznych interesów. Jesteśmy na początku wprowadzania strategii przewidzianej na 15 - 20 lat i standardy są tworzone właśnie teraz. Spotkanie udowodniło jednak, że istnieje szansa, aby zgodnie z planami KFW stało się miejscem rozwiązywania spornych kwestii, proponowania przez różne grupy interesu rozwiązań prawnych obejmujących strategie, polityki, instrumenty finansowe oraz sprawy organizacyjne w gospodarce wodnej. Podsumowując spotkanie warto przytoczyć słowa Z-cy Prezesa KZGW, Pani Iwony Kozy, która wyraziła nadzieję, że ciągłość myślenia oraz wola współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkania będzie się utrzymywała także w kolejnych miesiącach.

Wśród uczestników II Krajowego Forum Wodnego znaleźli się:

 1. Decydenci:
  1. Przedstawiciele ministerstw i innych instytucji centralnych

  2. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej

 2. Przedstawiciele grup zawodowych:

  1. Publiczne i prywatne podmioty gospodarcze

  2. Stowarzyszenia i związki zawodowe różnych sektorów gospodarki

  3. Jednostki naukowo - badawcze

3. Organizacje społeczne, ekologiczne, społeczne

 


Pliki do pobrania:


Prezentacje z 16.04.2008 - dzień I:


Prezentacje z 17.06.2008 - dzień II: