W dniach 25 - 26 marca 2009 r. odbyło się III Krajowe Forum Wodne, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w ramach konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce. Celem spotkania było stworzenie platformy do dyskusji i swobodnej wymiany doświadczeń i poglądów na temat planowania w gospodarce wodnej.

W III Krajowym Forum Wodnym uczestniczyło 267 osób, w tym 5-ciu gości z Litwy oraz 1 gość z Czech. Wśród uczestników spotkania byli: Pan Bernard Błaszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pani Anna Wypych-Namiotko - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Krystyna Ozga - Wicewojewoda Łódzki oraz Pan Roman Jaworski - Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto udział wzięli przedstawiciele następujących grup: administracja rządowa, administracja samorządowa, organizacje społeczne, organizacje zawodowe (np. związki wędkarskie), pozarządowe organizacje ekologiczne, instytuty badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa produkcyjne (np. gospodarstwa rybackie), przedsiębiorstwa usługowe, użytkownicy wód, media.

Pierwszego dnia Forum zostały przedstawione i przedyskutowane następujące tematy:

  1. Podsumowanie działań zrealizowanych w pierwszym cyklu planistycznym - prezentacja Pani Moniki Zabrzeńskiej-Chaterera z KZGW.
  2. Działania wykorzystane w I i II turze konsultacji społecznych i ich efekty - prezentacja Pani Barbary   Chammas z RZGW w Krakowie.
  3. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce - prezentacja Pani Agnieszki Hobot z MGGP S.A.

Ponadto odbyły się dyskusje w następujących grupach tematycznych:

Grupa 1 -  programy działań podejmowane w celu ograniczenia presji wynikających z punktowych źródeł zanieczyszczeń na obszarach dorzeczy

Grupa 2 -  programy działań podejmowane w celu ograniczenia presji wynikających z obszarowych źródeł zanieczyszczeń na obszarach dorzeczy

Grupa 3 -  programy działań z zakresu kształtowania stosunków wodnych i ochrony ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków) na obszarach dorzeczy

Grupa 4 -  działania edukacyjne i informacyjne dla osiągnięcia poprawy stanu wód

Grupa 5 -  analiza ekonomiczna korzystania z wód, polityka opłat za wodę

Grupa 6 -  programy działań związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz aspektami organizacyjno - prawnymi.

Drugiego dnia Forum miało miejsce podsumowanie prac w grupach dyskusyjnych oraz dyskusja plenarna.

Dnia 31.03.2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z Panem Leszkiem Karwowskim - Prezesem KZGW, w trakcie której zostało zaprezentowane wstępne podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego.

 


Pliki do pobrania: