Krajowe Forum Wodne - podsumowanie - kzgw.gov.pl

W dniach 15-16 listopada 2010 r. odbyło się IV Krajowe Forum Wodne, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Wiedzieć więcej o wodzie", dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Forum odbyło się w Centrum Wodnym SGGW, a jego hasłem przewodnim były doświadczenia z tegorocznej powodzi.

W IV Krajowym Forum Wodnym uczestniczyło ponad 200 osób z różnych środowisk: administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, organizacji zawodowych (np. związki wędkarskie), pozarządowych organizacji ekologicznych, instytutów badawczo-rozwojowych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw produkcyjnych (np. gospodarstwa rybackie), przedsiębiorstw usługowych, użytkowników wód, mediów. Licznie zgromadzonych gości przywitali Rektor SGGW J. M. Alojzy Szymański i Prezes KZGW dr Leszek Karwowski.

 Pierwszego dnia Forum zostały przedstawione i przedyskutowane następujące tematy:

Ponadto odbyły się dyskusje w trzech panelach:

 1. Ochrona przyrody a ochrona przeciwpowodziowa
  Moderator: prof. dr hab. inż. Jan Żelazo
  Paneliści:
  Anna Michna - Zastępca Dyrektora RZGW w Warszawie;
  Piotr Michaluk - Zastępca Dyrektora WZMiUW w Warszawie;
  Sławomir Wodzyński - Główny Specjalista GDOŚ;
  Marta Wiśniewska - Konsultant ds. Infrastruktury i Środowiska, WWF.
  W ramach panelu poruszono następujące tematy:
  • Czy i jak można pogodzić zadania związane z ochroną przyrody z zadaniami ochrony przeciwpowodziowej?
  • Działania przyjazne środowisku, kompensacje środowiskowe - analiza kosztów i korzyści.
  • Kryteria dla priorytetyzacji działań przeciwpowodziowych - człowiek czy przyroda.
  • Szacowanie wartości strat w środowisku - mapy ryzyka powodziowego (sposób prezentacji strat - wskaźniki, jednostki pieniężne, ilościowo, jakościowo?)
  • Czy możliwe jest wybudowanie polderu na obszarze Natura 2000 ?
  • Działania inwestycyjne i prace utrzymaniowe na obszarach chronionych.
  • W jaki sposób działania techniczne mające służyć ochronie przeciwpowodziowej mogą wpływać pozytywnie i służyć ochronie przyrody?
 2. Planowanie przestrzenne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej
  Moderator: prof. dr hab. inż. Zbigniew Popek
  Paneliści:
  Anna Ryłko - RZGW w Krakowie;
  Maria Modzelewska i Katarzyna Salabura - Biuro Urbanistyczne z Nowego Sącza;
  Krystyna Łazutka - Naczelnik Wydziału, Ministerstwo Infrastruktury;
  Roman Konieczny - Biuro ds. Współpracy z Samorządami, Oddział IMGW
  w Krakowie.
  Przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia:
  • Uwzględnianie stref zalewowych ze studiów ochrony przeciwpowodziowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego?
  • Zagospodarowanie terenów zalewowych-rola administracji samorządowej w ochronie przed powodzią (dlaczego istniejące rozwiązania prawne nie są wystarczające).
  • Rola edukacji ekologicznej w zakresie ograniczania presji osadniczej na terenach zalewowych.
  • Wykorzystanie ubezpieczeń jako narzędzia ograniczającego presję osadniczą na terenach zalewowych.
  • Wytyczne budowlane dotyczące zabezpieczenia i posadowienia budynków na terenach zagrożonych powodzią - uwzględnienie tematu w programie studiów z zakresu architektury i budownictwa.
  • Ochrona przeciwpowodziowa w planach zagospodarowania przestrzennego.
 3. System ostrzegania i reagowania kryzysowego z uwzględnieniem pracy zbiorników
  Moderator: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik
  Paneliści:
  Dariusz Tomczak - Kierownik OKI, RZGW w Warszawie;
  Andrzej Siudy - Kierownik Zapór Wodnych Goczałkowice;
  Marek Komorowski - Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
  Paweł Knapik - Brygadier, Małopolska Komenda Wojewódzka PSP;
  Jerzy Niedbała - Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej w Krakowie;
  Michał Ceran - Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  W trakcie panelu omówiono następujące kwestie:
  • Kto, komu i kiedy przekazuje komunikaty dotyczące ostrzeżeń hydro-meteo (od IMGW do obywatela).
  • Sposób wykorzystywania ostrzeżeń przez poszczególne służby.
  • Sprawdzalność prognoz.
  • Ostrzeżenie hydrologiczne, sterowanie pracą zbiorników retencyjnych a instrukcja gospodarowania wodą na zbiorniku.
  • Decyzje dyrektora RZGW w sytuacjach kryzysowych.
  • Lokalne systemy ostrzeżeń - jak działają i kto za nie odpowiada (wykorzystanie i integracja z systemem IMGW).
  • Rozwój narzędzi służących ostrzeganiu ludności przed powodzią / Możliwości wykorzystania nowych narzędzi ostrzegania ludności przed powodzią (ostrzeganie bezpośrednie np. sms).

Drugiego dnia Forum zaprezentowano:

Miało też miejsce podsumowanie prac w ramach paneli dyskusyjnych oraz dyskusja plenarna.

 

W trakcie Forum odbyło się wręczenie nagród w ramach konkursu fotograficznego „Woda w kadrze" oraz otwarcie wystawy prezentującej najlepsze prace.

 

Forum towarzyszył 4-stronicowy dodatek specjalny do tygodnika Newsweek, poświęcony edukacji ekologicznej.

 

W ramach Forum prezentowano też następujące materiały edukacyjne:

 • broszurę - poradnik, jak zorganizować konkurs powodziowy "Rodzinny Plan Powodziowy" integrujący szkoły, samorządy lokalne i rodziców;
 • książkę "Jak sobie radzić z powodzią?" - poradnik dla nauczycieli, jak poprowadzić edukację powodziową;
 • multimedialne pomoce dydaktyczne dla nauczycieli dotyczących tematyki powodziowej.

Materiały te będą wkrótce dostępne jako pliki do pobrania na naszej stronie internetowej:
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Kampania-informacyjno-promocyjna-Wiedziec-wiecej-o-wodzie.html