Rada Ministrów na posiedzeniu, 26 sierpnia 2014 r., przyjęła dwa dokumenty strategiczne dla zarządzania gospodarką wodną w Polsce.

Konieczność opracowania tych dokumentów wynikała z ustaleń z Komisją Europejską, które doprowadziły do przyjęcia przez Polskę „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej" (uchwała Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. nr 118/2013). MasterPlany, stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r., a następnie ich wyniki, w zakresie inwestycji mających lub mogących mieć wpływ na stan jednolitych części wód, zostały przeniesione do zaktualizowanych planów. Podstawowym zadaniem niniejszych dokumentów było zintegrowanie strategii i planów sektorowych dotyczących obszaru dorzecza w zakresie przedsięwzięć/inwestycji mogących wpływać na hydromorfologię wód powierzchniowych.

MasterPlany były dokumentami o strategicznym i nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych i regionalnych planów i programów sektorowych, w których planowane były działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jednak MasterPlanów nie można uznać za dokumenty zastępujące plany gospodarowania wodami (PGW), bowiem zawierały one tylko niektóre elementy planów (np. analizę projektów i ich wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych).

W MasterPlanach zebrano inwestycje z dwóch okresów finansowania UE, tj. w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (inwestycje w trakcie realizacji oraz zakończone), a także perspektywy na lata 2014-2020 (inwestycje planowane do realizacji). Dokonano jednocześnie ich oceny pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną. W procesie oceny tych projektów przeanalizowano, dla każdej inwestycji indywidualnie, czy istnieje zagrożenie, iż może ona spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu/potencjału lub pogorszenie stanu/potencjału jednolitych części wód i czy w związku z tym rozważyć należy zastosowanie odstępstwa od celów środowiskowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Analizę wpływu planowanych na danym obszarze dorzecza inwestycji odniesiono także do poszczególnych jednolitych części wód, dla których indywidualnie rozpatrywano wpływ podejmowanych w jej obrębie działań inwestycyjnych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Analizie zostały poddane inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie planowanych lub istniejących obiektów hydrotechnicznych oraz pozostałych inwestycji mających wpływ na hydromorfologię cieków wód powierzchniowych.

Do MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry zostało zgłoszonych ponad 6 tys. przedsięwzięć. Niestety, większość z nich nie posiadała wystarczającej dokumentacji (danych) do ich oceny. Dla tych inwestycji, dla których istniała wystarczająca dokumentacja przeprowadzono szczegółową analizę pod kątem wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z RDW. Indywidualna ocena wpływu pozwoliła na stworzenie dwóch podstawowych list inwestycji, tj.:

  1. Lista nr 1 - Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód ;
  2. Lista nr 2 - Inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa. 

Inwestycje z Listy nr 2, dla których stwierdzono spełnienie przesłanek z art. 4.7 RDW wpisano do aktualizacji planów gospodarowania wodami i przypisano im odstępstwo z art. 4.7 RDW.

Konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) odbyły się w w dniach 4-25 kwietnia 2014 r. oraz 9-30 czerwca 2014 roku.

W dniu 18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła zaktualizowane plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW). Zgodnie z art. 114 ustawy Prawo wodne dokumenty zostały opublikowane w formie rozporządzeń w Dziennikach Ustaw stając się nadrzędnymi aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej w latach 2016-2021.

Więcej informacji na temat obowiązujących Planów gospodarowania wodami znajduje się na stronie: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/dyrektywy-unii-europejskiej/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami 


Więcej o konsultacjach na stronach:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/308-konsultacje-projektow-masterplanow-dla-obszarow-dorzeczy-wisly-i-odry oraz

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/309-ponowne-konsultacje-projektow-masterplanow-dla-obszarow-dorzeczy-wisly-i-odry


materiały do pobrania:

obszar dorzecza Odry [10,8 MB]

obszar dorzecza Wisły [19,5 MB]