Ministerstwo Środowiska nie wyraziło akceptacji na sfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowania Programu dla Wisły do roku 2030.


Realizacja Programu wynika z ciągłego poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz potrzeby pogodzenia różnych poglądów w celu jasnego określenia roli i funkcji Wisły oraz jej dopływów. Przyjęty okres do roku 2020, uznano jako niezbędny dla osiągnięcia stanu równowagi i uporządkowania spraw gospodarowania wodą w dorzeczu, przy konieczności odrabiania ogromu dotychczasowych zaniedbań.

Krótka historia

Przygotowanie „Programu dla Wisły i jej dorzecza do roku 2020" było inicjatywą podjętą przez organizacje pozarządowe, związane poprzez swoją działalność statutową z Wisłą. W kwietniu 1998 r. w Warszawskim Ratuszu podpisano Deklarację Współpracy na rzecz Wisły i jej dorzecza. Sygnatariuszami Deklaracji były: Liga Morska i Rzeczna w Gdańsku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, Związek Miast Nadwiślańskich w Toruniu, Rada Regionalna Pomorza Nadwiślańskiego w Grudziądzu, Fundacja Kaskada Dolnej Wisły we Włocławku, Stowarzyszenie Wisły „WISŁA" w Warszawie.

Po spotkaniu sygnatariuszy „Deklaracji Warszawskiej" w kwietniu 1999 r., wystosowano do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP memoriał w sprawie dalszego sposobu zagospodarowywania Wisły. Myśl przewodnią memoriału stanowiła idea zwrócenia się miast i gmin nadwiślańskich ku rzece, która powinna stanowić źródło ich rozwoju. Wystąpienie kończył apel o przyjęcie programu dla Wisły, jako składowej Strategii Rozwoju Gospodarczego Polski.

Z inicjatywy Związku Miast Nadwiślańskich, w dniu 2 czerwca 2000 r. w Toruniu podpisane zostało Porozumienie w sprawie Programu dla Wisły i jej Dorzecza na lata 2000 - 2020. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Minister Środowiska, Szef Kancelarii Prezesa RM, Wojewodowie, Marszałkowie Województw i organizacje pozarządowe: Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenia Dorzecza Wisły „Wisła", Fundacja Kaskady Dolnej Wisły, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Rada Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej oraz Związek Miast Nadwiślańskich Związek Miast Nadwiślańskich powołał Biuro ds. Programu dla Wisły i jej Dorzecza, które przejęło inicjatywę przygotowania Programu.

Prezes Rady Ministrów, rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska, powierzył Ministrowi Środowiska obowiązek wykonywania zadań związanych z programem „Wisła - 2020". Biuro ds. Programu dla Wisły i jej Dorzecza, podczas konferencji w Toruniu w dniu 14 czerwca 2003 roku, przekazało wstępną propozycję projektu Programu. Natomiast w dniu 31 sierpnia 2004 r. przekazana została do MŚ ostateczna wersja „Programu Inwestycyjnego dla Wisły 2020", która obecnie jest przedmiotem aktualizacji.

Aktualności

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej podjął prace nad zaktualizowaniem „Programu". W tym celu powołany został pięcioosobowy Zespół składający się z przedstawicieli KZGW oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, administrujących dorzeczem Wisły. Nad prawidłowością prac Zespołu czuwa Rada Programowa. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 16 stycznia 2007 r.

 

Skład Rady Programowej:

 • Zygmunt Babkiewicz
 • Leszek Bagiński
 • Janusz Bielakowski
 • Jacek Bożek
 • Zofia Chrempińska
 • Bernadetta Czerska
 • Andrzej T. Jankowski
 • Jacek Kowalski
 • Wacław L. Kowalski
 • Stanisław Lewandowski
 • Elżbieta Nachlik
 • Przemysław Nawrocki
 • Mieczysław Ostojski
 • Edward Ossowski
 • Przemysław Pasek - II zastępca przewodniczącego Rady Programu
 • Marek Piwowarski
 • Franciszek Pistelok
 • Krzysztof Roman
 • Elżbieta Seltenreich
 • Tomasz Sowiński - I zastępca przewodniczącego Rady Programu
 • Andrzej Tersa
 • Antoni Tokarczuk
 • Jan Winter - przewodniczący Rady Programu
 • Jan Żelazo

Skład Zespołu:

 • Wanda Bielakowska - KZGW, koordynator prac Zespołu
 • Lidia Lubińska - RZGW w Gdańsku
 • Bogusław Wiącek - RZGW w Warszawie
 • Bogdan Cisak - RZGW w Krakowie
 • Artur Wójcik - RZGW w Gliwicach