Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – opis i realizacja

Inwestycja zrealizowana w ramach POiIŚ 2007-2013

POIiŚ - Informacje o programie

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności w Polsce.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym, z punktu widzenia dostępnych środków, Programem Operacyjnym. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro (23%).

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS);
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS);
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS);
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR);
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR);
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS);
 7. Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS);
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 465,3 mln euro (w tym 2 945,5 mln euro z EFRR);
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR);
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR);
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR);
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR);
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR);
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS).

Wielkość środków przeznaczonych na gospodarkę wodną przedstawia się następująco:

Wkład Wspólnoty
w mln euro

Wkład krajowy (środki publiczne)
w mln euro

Ogółem
w mln euro

556,8

98,2

655,0

 

Zarządzanie

Prace nad przygotowaniem PO „Infrastruktura i Środowisko” koordynowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które jako Instytucja Zarządzająca (IZ) programem, jest odpowiedzialne za jego przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie procesu jego realizacji. Za zarządzanie priorytetami dotyczącymi ochrony środowiska odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca (IP). Ta z kolei, może przekazać część obowiązków do Instytucji, która będzie zajmować się wdrażaniem Programu.

 

III Oś Priorytetowa POIiŚ "Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska"

 

Instytucją Wdrażającą (IW) dla III Osi Priorytetowej POIiŚ "Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W dniu 29 sierpnia 2006 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie w sprawie zasad współpracy przy realizacji Pomocy technicznej na przygotowanie dokumentacji wnioskowej dla przedsięwzięć Priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. w celu pozyskania środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych (Memorandum Finansowe2002/PL/16/P/PA/013) na opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Z dniem 31.12.2010 roku zostało zakończone.


Realizując Porozumienie, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przygotował część dokumentacji do wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektów z zakresu gospodarki wodnej zatwierdzonych przez Ministra Środowiska w dniu 29 listopada 2006 r.

 

Informacja prasowa


Projekty z zakresu gospodarki wodnej zostały umieszczone na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wpisanie inwestycji do wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu na realizację projektu. Projekty te nie będą zatem podlegały późniejszej procedurze konkursowej i nie będą konkurowały o środki z pozostałymi projektami.

 

Cele III Osi Priorytetowej

 

Główny cel osi priorytetowej
Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska uzyskiwanych w ramach monitoringu środowiska.

Cele szczegółowe osi priorytetowej:

 • zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy,
 • zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego,
 • zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu właściwego oraz wzmocnienie wybranych elementów systemu zarządzania środowiskiem,
 • usprawnienie monitoringu stanu środowiska i poprawa dostępu do informacji w celu wzmocnienia procesów decyzyjnych w ochronie środowiska.

Cel osi priorytetowej będzie realizowany poprzez:

 • zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych poprzez właściwą konserwację istniejących obiektów ochrony przeciwpowodziowej, budowę polderów, suchych zbiorników, przebudowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych,
 • przeciwdziałanie poważnym awariom i poprawę stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących obiektów, w tym zbiorników i stopni wodnych, a także innych urządzeń okresowo piętrzących wodę,
 • budowę i modernizację infrastruktury służącej oczyszczaniu i odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do morza,
 • modernizację i budowę nowych zbiorników wielozadaniowych piętrzących wodę (zgodnie z wytycznymi KE),
 • zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego rzek, m.in. poprzez odtwarzanie starorzeczy, zalesianie i zakrzewianie, wykorzystywanie zdolności retencyjnych naturalnych terenów zalewowych i podmokłych, jako działań będących elementem dużych projektów,
 • opracowanie dokumentów planistycznych – planów gospodarowania wodami i programów działań oraz planów ochrony przeciwpowodziowej – wynikających z ustawy Prawo wodne, ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
 • wzmocnienie systemu wytwarzania i udostępniania informacji o środowisku niezbędnych dla procesów decyzyjnych w ochronie środowiska poprzez usprawnienie monitoringu środowiska.

Beneficjenci


Beneficjenci działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego:

 1. Regionalne zarządy gospodarki wodnej,
 2. Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych,
 3. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 4. Podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 6. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Beneficjenci Działaniea 3.2: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

 1. Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,
 2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
 3. PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne,
 4. Urzędy morskie,
 5. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictw,
 6. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Beneficjenci działania 3.3: Monitoring środowiska

 1. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
 2. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
 3. Regionalne zarządy gospodarki wodnej,
 4. PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne,
 5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.