Projekt „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi z utrzymaniem wód – etap II” realizowany w ramach działania 2.1 Wsparcie instytucji osi priorytetowej 2 – Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Okres realizacji projektu: 1.01.2018 r. – 30.11.2018 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr Projektu: POPT.02.01.00-00.0193/18

Cel i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych oraz danych opisowych dotyczących planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z utrzymaniem wód. Zgromadzone dane ułatwią nadzór, kontrolę i sprawozdawczość nad procesem przygotowania i realizacji inwestycji oraz działań utrzymaniowych, a także umożliwią określenie wpływu inwestycji i działań utrzymaniowych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z Dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz ustawy Prawo wodne.

W ramach projektu zostanie wykonane:

  • zaprojektowanie, utworzenie, wdrożenie oraz utrzymanie systemu,
  • dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu,
  • opracowanie instrukcji dla poszczególnych grup użytkownika,
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla poszczególnych grup użytkowników.

 Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

ETAP

NAZWA ETAPU

TERMIN WYKONANIA

Etap 1

Analiza przedwdrożeniowa

30.06.2018 r.

Etap 2

Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia wersji podstawowej

31.03.2018 r.

Etap 3

Uruchomienie Systemu w wersji podstawowej

30.09.2018 r.

Etap 4

Ocena wpływu inwestycji/działań utrzymaniowych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w jcw oraz ocenę skumulowanego oddziaływania inwestycji/działań utrzymaniowych na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych

31.05.2018 r.

Etap 5

Instalacja i konfiguracja platformy sprzętowo-programowej na potrzeby pełnego wdrożenia

31.10.2018 r.

Etap 6

Uruchomienie Systemu w wersji produkcyjnej

30.11.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 033 645,10 PLN

Kwota dofinansowana z Funduszu Spójności: 1 728 598,33 PLN

Kwota dofinansowana z Budżetu Państwa: 305 046,77 PLN