Dnia 22 grudnia 2000 roku Unia Europejska uchwaliła "Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej" (zwaną dalej Ramową Dyrektywą Wodną lub RDW). RDW stanowi przełom w zakresie kompleksowej, skutecznej ochrony wód w Unii Europejskiej, z korzyścią dla człowieka i przyrody. Porządkuje, ujednolica i łączy ochronę wszystkich wód, od wód podziemnych, poprzez jeziora i wody płynące, aż po wody przejściowe i przybrzeżne. Istotnym celem środowiskowym jest to, aby możliwie wiele wód Unii Europejskiej osiągnęło „dobry stan" do końca 2015 roku. Podstawowym instrumentem służącym osiągnięciu celów środowiskowych wymaganych w RDW jest Plan Gospodarowania Wodami. Zgodnie z artykułem 13 RDW również dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry do końca roku 2009 w uzgodnieniu pomiędzy umawiającymi się Stronami - Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec powinien zostać opracowany i uznany za wiążący międzynarodowy Plan Gospodarowania Wodami. Droga do uchwalenia tego planu prowadzi poprzez trzystopniowy proces konsultacji, w którym opinia publiczna może wziąć aktywny udział:

od końca grudnia 2006 roku do końca czerwca 2007 roku w celu konsultacji społecznych opublikowano harmonogram oraz plan pracy dotyczący wdrażania RDW na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry,

od końca grudnia 2007 roku do końca czerwca 2008 roku w celu konsultacji społecznych opublikowany został wykaz istotnych problemów gospodarki wodnej dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry,

od końca grudnia 2008 roku do końca czerwca 2009 roku w celu konsultacji społecznych powinien zostać opublikowany projekt Planu Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry.

Ramy prawne i polityczne dotyczące współpracy oraz działań transgranicznych w dziedzinie ochrony wód oraz gospodarowania wodami na MODO stanowią Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz inne umowy dwustronne, wymienione w rozdziale II.9.4 niniejszego Planu Gospodarowania Wodami.

Sporządzenie oraz wiążące uchwalenie Planu Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry powinno nastąpić do końca grudnia 2009 roku. Wspólny Plan Gospodarowania Wodami powinien dostarczać informacji na temat stanu wód na całym obszarze dorzecza oraz zestawiać wszystkie wymagane działania, których wdrożenie konieczne jest w celu poprawy stanu wód. Plan Gospodarowania Wodami streszcza wszystkie informacje z zakresu gospodarki wodnej istotne dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry, wyjaśnia tryb pozyskiwania oraz istniejące luki w wymaganych danych i informacjach oraz przedstawia ekonomiczne aspekty proponowanych działań.

Zgodnie z artykułem 13 i załącznikiem VII do RDW, międzynarodowy Plan Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry zawiera szczegółowe informacje dotyczące następujących tematów:

  1. Ogólna charakterystyka obszaru dorzecza,
  2. Zestawienie znaczących presji i oddziaływań antropogenicznych na stan wód,
  3. Identyfikacja oraz kartowanie obszarów chronionych,
  4. Sieci monitoringu oraz wyniki programów monitoringu,
  5. Lista celów środowiskowych,
  6. Streszczenie analizy ekonomicznej korzystania z wody,
  7. Streszczenie programów działań,
  8. Streszczenie działań służących informowaniu opinii publicznej i konsultacji społecznych,
  9. Lista właściwych władz,
  10. Adresy kontaktowe do pozyskiwania dokumentów wyjściowych.

Szczególne znaczenie mają wyniki programów działań wraz z oceną jednolitych części wód (punkt 4), odnosząca się do nich lista celów środowiskowych i derogacji (punkt 5), ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia tych celów, ocena ekspercka dotycząca konieczności zastosowania wyjątków oraz opracowanie programów działań, których streszczenie zawierają plany gospodarowania wodami (punkt 7).

Plan Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry powinien w szczególności ułatwić koordynację ponadregionalną i ponadsektorową. Posiada on szczególne znaczenie przede wszystkim w zakresie skomunikowania ze sobą wszystkich działań wodnogospodarczych w ramach procesu wdrażania RDW wobec Komisji Europejskiej. Projekt Planu Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry w wersji przedłożonej do konsultacji należy traktować jako tymczasowy wynik złożonego i kompleksowego procesu. Przedłożony projekt Planu Gospodarowania Wodami udostępnia się niniejszym opinii publicznej w celu zgłaszania uwag w terminie do końca czerwca 2009 roku. W najbliższym czasie zostanie on uzupełniony o brakujące informacje w szczególności pod względem doprecyzowania niektórych danych liczbowych i statystyk oraz o brakujące jeszcze załączniki kartograficzne. Następnie projekt Planu Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry powinien zostać dostosowany zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i ostatecznie opublikowany do końca grudnia 2009 roku jako wiążący Plan Gospodarowania Wodami.

Ostateczna wersja projektu PGW ma charakter syntetyczny, podsumowujący i zagregowany, stanowiący całościowy przegląd stanu gospodarowania wodami oraz zawierający zestawienie niezbędnych działań służących osiągnięciu wymaganych celów środowiskowych w ramach całego obszaru MODO. Ten syntetyczny dokument jest zgodny z zawartością krajowych Planów Gospodarowania Wodami, opracowanych dla poszczególnych części terytoriów Rzeczpospolitej Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, które tworzą cały międzynarodowy obszar dorzecza, jak również zgodny jest z ewentualnymi innymi Planami Gospodarowania Wodami w tych trzech państwach. Szczegółowe informacje dotyczące stanu wód oraz planowanych działań znajdują się w planach krajowych. Dokumenty te zostaną udostępnienie społeczeństwu do konsultacji przez właściwe władze poszczególnych państw, wymienione w rozdziale II.10 niniejszego PGW. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do odpowiednich instytucji lub do MKOOpZ.

Źródło: www.mkoo.pl


Pliki do pobrania:

Projekt Planu Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry [620 KB]