DYREKTYWA 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) nakłada na wszystkie kraje członkowskie w tym Państwo Polskie obowiązki sprawozdawcze w stosunku do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z wymaganiami RDW do dnia 22 marca 2005 roku kraje członkowskie powinny były opracować i przesłać do Komisji Europejskiej raport z realizacji zapisów art. 5, 6 i zał. II, III, IV.

W Polsce na zlecenie Ministerstwa Środowiska zostały opracowane raporty dla obszarów dorzeczy wyznaczonych zgodnie z obowiązującym prawem i obejmujące: charakterystykę obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na środowisko, analizę ekonomiczną korzystania z wody oraz rejestr obszarów chronionych (zwany dalej Raport 2005).

Aby w myśl art. 14 RDW zapewnić szerokiemu społeczeństwu dostęp do informacji w poniższych plikach zamieszczone zostały treści raportów:


Pliki do pobrania:

Raport 2005 dla Obszaru Dorzecza Wisły [2,7 MB]

Raport 2005 dla Obszaru Dorzecza Odry [4,6 MB]